Inicio \ Docencia \ Cursos de formación \


Curso de formación nos aspectos teóricos, prácticos e de base legal no diagnóstico da tuberculose bovina25-27 mayo de 2016


dos profesionais veterinarios que interveñen na execución das probas de campo de diagnóstico da tuberculose bovina, en cumprimento do establecido no Programa Nacional de Erradicación da Tuberculose Bovina, aprobado para o seu co-financiamento pola UE mediante Decisión 2011/807/UE:
"Todos os profesionais veterinarios que interveñen na execución das probas de campo deberán ter superado cursos de formación regrada nos aspectos teóricos, prácticos e de base legal en canto ao diagnóstico da tuberculose bovina, que incluirán unha proba de validación da técnica da IDTB sobre animais sensibilizados por M. tuberculosis complex.
A superación destes cursos será obrigatoria para os profesionais que inicien por primeira vez a realización da proba, debendo superalos dentro do primeiro ano no que exerzan a devandita actividade, podendo transitoriamente realizar as mesmas con fins diagnósticos como profesionais en prácticas, xunto a profesionais experimentados, ata a superación dos cursos; e nos profesionais que xa estean a exercer esta actividade á data de entrada en vigor deste programa, dispoñerán dun período de 3 anos para a superación destes cursos.
Para as probas de validación da IDTB, incluídas no curso, seguiranse os criterios e directrices do EU-RL de tuberculose bovina, supervisados polo MAGRAMA, realizándose en instalacións especialmente aprobadas para tal efecto polas CCAA onde se sitúen as devanditas instalacións. As prescricións técnicas baixo as cales se realizarán as probas de validación así como a relación das instalacións autorizadas para a súa realización serán comunicadas polos Servizos de Sanidade Animal das CCAA ao MAGRAMA para que as devanditas probas teñan validez oficial. O certificado de validación das probas, individualizado por cada profesional veterinario que superase estas, será emitido polo órgano competente das CCAA. "
Este curso cumpre cos requisitos establecidos polo Programa Nacional de Erradicación da Tuberculose Bovina. As probas de validación cumpren coas prescricións técnicas establecidas polo EU-RL de tuberculose bovina, supervisadas polo MAGRAMA, que inclúen a necesidade de realizar por parte do profesorado un curso previo de formador de formadores impartido polo devandito laboratorio. O certificado de superación da parte práctica incluída no curso poderá ser utilizado para a emisión, polo órgano competente das CCAA, do certificado de validación para cada profesional veterinario, o cal lle posibilita para a execución das referidas probas no seu ámbito territorial de actuaciónOrganizadores

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)


Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Información

Ciudad: Lugo

País: España

Fecha: 25-27 mayo de 2016